ម៉ាច់ (MUCHs) ជាសេវាថែទាំអ្នកជំងឺ ចល័ត
ម៉ាច់ (MUCHs) ជាសេវាថែទាំអ្នកជំងឺ ចល័ត ដែលផ្ដល់ជូនសេវា ផ្ទាល់នៅតាមគេហដ្ឋាន ជាមួយលក្ខណះ ពិសេសពុំធ្លាប់មាន ពីមុនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឈានមុខគេដើម្បីជួយគាំទ្រ ដល់សុខមាលភាពមនុស្សជាតិតាមរយៈសមត្ថភាពស្នូលរួមមាន ចំនេះដឹង ជំនាញ ឥរិយាបថ និងសីលធម៌វិជ្ចាជីវះ ។

Our Work:
Workshop photograpy
Video photography

0 comments:

Post a Comment

2016 © YukiFoto. Powered by Blogger.

My Instagram